Wat zegt de Bijbel over onzekerheid?

Wat zegt de Bijbel over onzekerheid? AntwoordOnzeker zijn is een gebrek aan vertrouwen of vertrouwen, zowel in onszelf als in iemand anders. Er zijn veel oorzaken van onzekerheid, maar de belangrijkste daarvan is ons falen om God volledig te vertrouwen (Jeremia 17:7-8). Als gelovigen hebben wij deze verzekering: En zij die Uw naam kennen, stellen hun vertrouwen op U, want U, HEER, heeft degenen die U zoeken niet verlaten (Psalm 9:10; zie ook Deuteronomium 31:8; Klaagliederen 3:57 ). Als we weten dat God bij ons is, waarom ervaren we dan nog steeds gevoelens van onzekerheid, twijfel en angst? Waarom lijkt God zo ver weg?In Satans arsenaal is twijfel een van zijn grootste wapens. Satan houdt ervan dat we ons afvragen wie we zijn en hoe we ons meten met anderen (Efeziërs 2:1-2; Efeziërs 6:12; 1 Samuël 16:7). Hij wil dat we ons onzeker voelen over de zin en het doel van ons leven, waar we heen gaan en hoe we daar zullen komen.

Een andere oorzaak van gevoelens van onzekerheid is het vertrouwen op rijkdom en bezittingen in plaats van op God. De wereld moedigt ons aan om de nummer één te zijn en promoot het adagium dat hij met het meeste speelgoed wint. Als we niet de nieuwste iPhone, snelste auto, grootste huis of grootste salaris hebben, zijn we mislukkelingen. Toch leert de Bijbel ons om onze hoop niet op aardse rijkdommen te vestigen, maar op God: wat de rijken in deze huidige tijd betreft, beveel hen niet hooghartig te zijn, noch hun hoop te vestigen op de onzekerheid van rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk voorziet van alles om van te genieten (1 Timoteüs 6:17, cursivering toegevoegd; zie ook Markus 10:23-25; Lukas 12:16-21). Rijkdom, die onzeker is, zal zeker onzekerheid brengen voor degenen die erop vertrouwen.Vaak neemt onzekerheid de vorm aan van zorgen over de toekomst. Jezus was empathisch toen Hij zei: Wees daarom niet bezorgd en zei: 'Wat zullen we eten?' of 'Wat zullen we drinken?' of 'Wat zullen we dragen?' Want de heidenen zoeken naar al deze dingen, en uw hemelse Vader weet dat je ze allemaal nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Maak je daarom geen zorgen over morgen. . . . (Matteüs 6:31-34). Zorgwekkende angsten voor de toekomst zijn geworteld in een twijfel aan Gods voorziening. Dit veroorzaakt sterke gevoelens van onzekerheid en een gebrek aan rust, met angst en depressie tot gevolg. Als we aan God twijfelen, wint Satan (Filippenzen 4:6; 1 Petrus 5:8).Onzekerheid kan ook het gevolg zijn van gepreoccupeerd zijn met de dingen van de wereld: Houd niet van de wereld of de dingen in de wereld. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem (1 Johannes 2:15). Veiligheid is niet te vinden in de mensen, dingen of instellingen van deze wereld, inclusief overheidsinstellingen. Sommige mensen raken geobsedeerd door het hebben van de juiste leiders in de regering, de juiste wetten en het juiste beleid. Als de regering in verkeerde handen is, beweren ze, is de natie gedoemd. De Bijbel leert ons echter dat God de controle heeft en Zijn soevereiniteit strekt zich uit tot regeringsleiders (Spreuken 21:1; Daniël 2:21). Hoewel we goed burgerschap moeten beoefenen en op ons geweten moeten stemmen, moeten we ook erkennen dat het overheidsbeleid ons niet kan redden. Alleen God kan dat doen (Jesaja 33:22; Psalm 143:6; Jeremia 17:5-6).Anderen stellen hun vertrouwen in hun predikant of andere kerkleiders. Mannen kunnen en zullen ons echter teleurstellen. Alleen Christus is het vaste fundament. Dus dit zegt de Soevereine HEER: 'Zie, ik leg een steen in Sion, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen voor een stevig fundament; wie erop vertrouwt, zal nooit in paniek raken' (Jesaja 28:16). Jezus is de vaste rots en onze enige hoop op zekerheid (Matteüs 7:24).

Vaak is de reden voor onze onzekerheden een overmatige preoccupatie met onszelf, en het draait allemaal om mij-mentaliteit. De Bijbel waarschuwt ons voor zelfingenomenheid en trots (Romeinen 12:3). Gods werk zal worden gedaan ‘niet door macht of kracht, maar door mijn Geest’, zegt de HEER de Almachtige (Zacharia 4:6).

Ware zekerheid komt wanneer u erkent dat God in al uw behoeften zal voorzien in overeenstemming met Zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus (Filippenzen 4:19). Als u worstelt met gevoelens van onzekerheid, vergeet dan nooit Gods belofte: u zult in volmaakte vrede bewaren degenen wiens geest standvastig is, omdat ze op u vertrouwen. (Jesaja 26:3).Top