Wat is complementarisme?

Wat is complementarisme? AntwoordComplementarisme is de leer dat mannelijkheid en vrouwelijkheid door God zijn verordend en dat mannen en vrouwen zijn geschapen om elkaar aan te vullen of aan te vullen. Complementariërs geloven dat de genderrollen die in de Bijbel worden gevonden, doelgerichte en betekenisvolle onderscheidingen zijn die, wanneer toegepast in het gezin en in de kerk, de geestelijke gezondheid van zowel mannen als vrouwen bevorderen. Het omarmen van de door God verordende rollen van mannen en vrouwen bevordert de bediening van Gods volk en stelt mannen en vrouwen in staat hun door God gegeven potentieel te bereiken.De complementaire visie begint met Genesis 1:26-27, waar staat dat God de mensheid, mannelijk en vrouwelijk, naar Zijn eigen beeld schiep. Genesis 2:18 bevat het verdere detail dat God Eva speciaal schiep om Adam aan te vullen: Het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. Ik zal een helper voor hem geschikt maken. De twee geslachten maken daarom deel uit van Gods geschapen orde. Elke hedendaagse vervaging van de geslachten of vervorming van de rollen is een gevolg van de zondeval.

Complementarisme volgt Efeziërs 5:21-33 als model voor het gezin. De echtgenoot heeft de rol van hoofd in het gezin. Hij moet zijn vrouw koesteren en zijn gezin liefdevol, nederig en opofferend leiden. De vrouw heeft de rol om haar kinderen op te voeden en zich opzettelijk en vrijwillig te onderwerpen aan het leiderschap van haar man. Wanneer zowel man als vrouw elkaar op deze manier aanvullen, wordt Christus geëerd. In feite wordt het huwelijk zelf wat het moest zijn: een levend beeld van Christus en de kerk (vers 32).In de kerk volgt complementarisme 1 Timoteüs 2:11-3:7 en Titus 2:2-6 als model. Bijbels gezien dragen de mannen in de kerk de verantwoordelijkheid om geestelijk leiderschap en training te geven. De vrouwen moeten hun geestelijke gaven gebruiken op elke manier die de Schrift toestaat - het enige verbod is om een ​​man te onderwijzen of gezag over te nemen (1 Timoteüs 2:12). Wanneer mannen en vrouwen hun door God gegeven rol binnen een kerk vervullen, wordt Christus geëerd. In feite wordt de kerk zelf wat ze moest zijn: een levend beeld van het lichaam van Christus (1 Korintiërs 12:12-27).De tegengestelde visie is egalitarisme, dat leert dat er in Christus geen genderonderscheidingen meer zijn. Dit idee komt uit Galaten 3:28. Omdat alle gelovigen één zijn in Christus, zeggen egalitairen, zijn de rollen van mannen en vrouwen onderling uitwisselbaar in kerkleiderschap en in het huishouden. Egalitarisme ziet genderonderscheidingen als gevolg van de zondeval en de verlossing van Christus als het wegnemen van die verschillen, waardoor eenheid wordt gebracht. Complementarisme ziet genderonderscheidingen als gevolg van de schepping en de verlossing van Christus als een terugkeer naar die verschillen, waarbij verwarring wordt vermeden. Paulus kiest de kant van de complementariërs en noemt de scheppingsorde als basis voor zijn leer: want Adam werd eerst gevormd, daarna Eva (1 Timoteüs 2:13).Een verschil in rol staat niet gelijk aan een verschil in kwaliteit, belang of waarde. Mannen en vrouwen worden gelijk gewaardeerd in Gods ogen en in Zijn plan. Complementarisme streeft ernaar de bijbelse verschillen tussen de rollen van mannen en vrouwen te behouden en tegelijkertijd de kwaliteit en het belang van beide geslachten te waarderen. Het resultaat van waar complementarisme is eer aan Christus en harmonie in de kerk en thuis.Top